Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden

In onze algemene voorwaarden kunt u o.a. kennis nemen van onze huisregels, onze betalingsvoorwaarden, van onze privacy policy, van uw en onze rechten en plichten en van onze klachtenregeling.

Huisregels

Het is belangrijk dat u een behandelafspraak minstens 24 uur van tevoren afzegt. Dit kan zowel telefonisch, per e-mail als via het contactformulier op onze website. In de behandeltijd die voor u gereserveerd is, kan een andere patiënt behandeld worden. Een niet (op tijd) afgemelde afspraak kunnen we niet bij uw verzekering declareren en kan bij uzelf in rekening gebracht worden. U betaalt dan 75% van het bedrag van de gereserveerde tijd van de behandeling.

Neemt u bij de eerste afspraak een geldig legitimatiebewijs, uw meest recente zorgpas en (indien van toepassing) de verwijzing van uw huisarts of specialist mee. Neemt u bij elke behandeling een handdoek of een badlaken en uw afsprakenkaartje mee. Deze laatste krijgt u tijdens de eerste behandeling van ons. Bij het gebruik van de trainingsapparatuur in onze oefenzaal is een handdoek verplicht. Wij verzoeken u onze oefenzaal alleen met schoon schoeisel te betreden.

Als u contact wilt gaan opnemen met uw arts, overlegt u dit dan even met ons. Dan kunnen wij u eventueel een verslag meegeven over uw behandeling.

Wij adviseren u uw verzekeringsvoorwaarden vooraf aandachtig door te nemen wat betreft het aantal behandelingen fysiotherapie dat vergoed wordt door uw zorgverzekeraar.

Wanneer u de praktijk binnenkomt, kunt u plaatsnemen in de wachtkamer. Wij halen u op. Het is ons streven om uw behandeling op tijd te starten.

Wij verzoeken u ons van zoveel mogelijk informatie te voorzien die van belang kan zijn bij het oplossen c.q. verminderen van uw klachten en beperkingen. Stelt u ook gerust alle vragen die u heeft met betrekking hiertoe.

Wij verwachten van u een zo actief mogelijke bijdrage aan de behandelingen fysiotherapie. Tenzij dat natuurlijk naar redelijkheid niet van u kan worden verwacht. Probeert u onze adviezen, instructies en eventueel meegegeven huiswerkoefeningen op te volgen en uit te voeren. Wanneer u hier vragen over heeft of er bestaat bij u onduidelijkheid over, schroomt u dan niet om ons om verduidelijking te vragen.

In onze praktijk werken wij volgens de richtlijnen van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). KNGF Richtlijnen zijn documenten met aanbevelingen, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de zorg. Aanbevelingen zijn gebaseerd op wetenschappelijke evidentie, met hierbij afwegingen van de voor- en nadelen van de verschillende zorgopties, aangevuld met expertise en ervaringen van zorgprofessionals en zorggebruikers.

Wanneer u uw jas of andere eigendommen achterlaat aan de kapstok of in de wachtruimte, let u dan op de waardevolle spullen die hierin aanwezig zijn. Wij aanvaarden in onze praktijk en daarbuiten geen aansprakelijkheid voor diefstal of beschadiging van uw eigendommen.

Wij verzoeken u uw auto, motor, scooter, fiets en scootmobiel dusdanig te parkeren c.q. te plaatsen, dat anderen daar geen last van ondervinden en dat de doorgang van hulpdiensten gegarandeerd blijft.

Het is niet toegestaan te roken in onze gehele praktijk.

Betalingsvoorwaarden

De betalingsvoorwaarden gelden voor alle behandelingen waarvoor u een nota heeft ontvangen en zijn gedeponeerd door de Vereniging van Vrijgevestigde Fysiotherapeuten bij de arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 321/92 d.d. 24 november 1992.

Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelovereenkomst tussen u als patiënt en de fysiotherapeut.

U bent als patiënt onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de volledige betaling van de aan u of namens u verleende diensten.

Behandelingen die niet voor vergoeding door een zorgverzekeraar in aanmerking komen, worden bij uzelf in rekening gebracht. In dat geval ontvangt u een nota. Een overzicht van onze tarieven (de ‘standaardprijslijst’) hangt in de wachtkamer, is te vinden op onze website of is te bevragen bij uw fysiotherapeut.

U dient een behandelafspraak minstens 24 uur van tevoren te annuleren. Een niet (op tijd) geannuleerde afspraak kunnen we niet bij uw verzekering declareren en kan bij uzelf in rekening gebracht worden. U betaalt dan 75% van het bedrag van de gereserveerde tijd van de behandeling.

U dient de betaling voor onze fysiotherapeutische diensten binnen dertig dagen na de factuurdatum te laten plaatsvinden. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het ons vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Hiernaast zal ook wettelijke rente worden gevorderd.

Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van u.

Indien wij ons voor het betaalbaar stellen van declaraties wegens door ons geleverde diensten hebben verbonden aan een factureringsbedrijf, zullen de betalingsvoorwaarden van dat factureringsbedrijf prevaleren.

Privacy policy

Fysiotherapie Preijde en Innemee hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In onze privacy policy  geven wij heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Onze privacy policy is van toepassing op al onze gegevens.

Wet- en regelgeving; rechten en plichten van patiënt en fysiotherapeut

Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) en de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Sinds mei 2018 moeten overheden, bedrijfsleven en verenigingen voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Door de AVG krijgen mensen meer privacy rechten. Organisaties moeten hun systemen, processen en interne organisatie op deze (nieuwe) rechten inrichten.

Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz)
De Wkkgz waarborgt dat patiënten kunnen vertrouwen op goede zorg en een goede en snelle afhandeling van klachten en geschillen. Alle fysiotherapeuten in onze organisatie zijn goed geïnformeerd over de verplichtingen die volgen uit de Wkkgz en hoe hier binnen de eigen organisatie mee wordt omgegaan. Bijvoorbeeld dat wij patiënten dienen te informeren over de kwaliteit van de zorg, als zij daarom vragen. Dit geldt voor informatie over de wachttijden, het aantal door ons verrichte behandelingen, de tevredenheid over patiënten, maar ook over tarieven. Daarnaast dienen wij conform de Wkkgz te beschikken over een interne procedure, volgens welke alle fysiotherapeuten in onze praktijk op een veilige wijze incidenten kunnen melden. Ook incidenten die niet tot schade hebben geleid of bijna-ongelukken. Om de zorg te verbeteren, dienen wij ook het het onderzoeken en bespreken van deze incidenten te regelen.

Deze wet beschrijft tenslotte de vergewisplicht en de meldplicht:

• Vergewisplicht: Zijn wij van plan een zorgverlener aan te nemen? Dan zijn wij verplicht om te controleren of de nieuwe medewerker geschikt is om zorg te verlenen. Dit heet de vergewisplicht. Hiervoor doen wij onderzoek naar het arbeidsverleden van de sollicitant. Dit geldt ook voor waarnemers in onze praktijk.

• Meldplicht: Zorgaanbieders moeten alle vormen van geweld in de zorgrelatie melden aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Net als ontslag van een zorgverlener wegens ernstig disfunctioneren.

Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)
De WGBO regelt rechten en plichten van de individuele patiënt en de zorgverlener in hun onderlinge relatie. Zowel de zorgverlener en de patiënt dienen zich daar aan houden. Relevant is met name de algemene bepaling waarin wordt gesteld dat de zorgverlener bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed zorgverlener in acht moet nemen en dient te handelen in overeenstemming met de op hem rustende verantwoordelijkheid, voortvloeiende uit de voor zorgverleners geldende professionele standaard. De wet regelt ook de informatieplicht, het toestemmingsvereiste, de dossierplicht met inzagerecht en vernietigingsrecht, de geheimhoudingsplicht en de bescherming van de privacy.

Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza))
De Wtza regelt aan welke eisen zorgaanbieders moeten voldoen voordat ze zorg mogen verlenen. Met de Wtza beoogt de overheid de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Plichten zorgverlener
Een zorgverlener heeft de plicht om u te helpen. Hij moet informatie geven over uw huidige gezondheidstoestand en de vooruitzichten; de aard en het doel van het onderzoek en de behandeling; de te verwachten gevolgen en de risico’s van het onderzoek en de behandeling voor uw gezondheid; andere methoden van onderzoek of behandeling die in aanmerking komen. Krijgt u niet voldoende informatie van uw zorgverlener, dan kunt u om nadere informatie vragen. U kunt ook vragen om het nog een keer te vertellen als u het niet meteen begrijpt.

Rechten patiënt
Als patiënt heeft u onder andere het recht om zelf een zorgverlener te kiezen; op duidelijke informatie over uw gezondheidstoestand; om te beslissen of u toestemming geeft voor onderzoek of behandeling (op basis van de informatie die u heeft gekregen van de zorgverlener); op een second opinion van een andere deskundige dan de behandelend zorgverlener; op inzage in uw medisch dossier.

Plichten patiënt
U moet de zorgverlener duidelijk en volledig informeren, zodat hij u op een verantwoorde wijze kan onderzoeken en behandelen; u moet zoveel mogelijk meewerken aan onderzoek en behandeling door de adviezen en voorschriften op te volgen die de zorgverlener u geeft.

Informatierecht jongeren en wilsonbekwamen
Is de patiënt wilsonbekwaam of jonger dan 12 jaar? Dan wordt de wettelijke vertegenwoordiger geïnformeerd over onderzoek en behandeling. De wettelijke vertegenwoordiger is een ouder of ander familielid, een gemachtigde of een mentor. Is de patiënt tussen de 12 en 16 jaar, dan worden de ouders/verzorgers en de patiënt zelf geïnformeerd. Patiënten ouder dan 16 jaar worden zelf geïnformeerd.

Klachtenregeling

In het kader van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector heeft onze beroepsvereniging, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), een klachtenregeling ingesteld. Heeft u een klacht over uw behandeling of bent u ergens niet tevreden over, dan gaan we ervan uit dat u dat aan ons vertelt. U kunt ervan op aan dat we uw klacht in vertrouwen zullen behandelen en serieus zullen nemen. Wij streven ernaar dit gesprek zo spoedig mogelijk na melding van de klacht te laten plaatsvinden. Alleen in overleg met u kunnen we naar een passende oplossing zoeken. Als u zich daar zekerder bij voelt, kunt u een bekende uit uw familie- of vriendenkring vragen hierbij aanwezig te zijn.

Mocht uw klacht niet bespreekbaar zijn met uw eigen fysiotherapeut, dan zijn de andere fysiotherapeuten in de praktijk bereid objectief te bemiddelen. Heeft ook dat geen bevredigende oplossing opgeleverd, dan kunt u uw klacht indienen bij het Centraal Bureau Fysiotherapie t.a.v. Klachtencommissie Fysiotherapie, Postbus 248, 3800 AE Amersfoort.

Bejegening

Voor de omgang met en het behandelen van onze patiënten hanteren wij een aantal richtlijnen.

De werkwijze voor het onderzoek en de behandeling van de patiënt wordt voorafgaand uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen die handelingen, dan kunt u dit direct aangeven.

Indien er door bijvoorbeeld geloofsovertuiging tegen bepaalde handelingen en of vormen van behandeling bezwaar bestaat, dan verzoeken wij u dit aan het begin van de eerste afspraak kenbaar te maken. De behandelend fysiotherapeut kan dan in overleg met u beoordelen of u behandeld kan worden. Als u er bezwaar tegen heeft om door een specifieke fysiotherapeut in onze praktijk behandeld te worden, bijvoorbeeld door een fysiotherapeut van een andere sekse, dan verzoeken wij u ook dit aan het begin van de eerste afspraak bij ons te melden.

De behandeling wordt over het algemeen in een afgescheiden ruimte uitgevoerd, waarin alleen de fysiotherapeut en u aanwezig zijn. Alleen bij oefentherapie en training in de oefenzaal zullen meerdere mensen in dezelfde ruimte aanwezig zijn. Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan u gevraagd worden.

De fysiotherapeuten dienen zich tegenover de klant respectvol te gedragen. Informaliteit, die niet gewenst is, wordt achterwege gelaten. Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn wordt in overleg met u en de fysiotherapeut een andere collega ingezet. Indien nodig wordt de behandeling beëindigd.

Besproken onderwerpen met de klant blijven vertrouwelijk en worden niet met derden besproken.

Ook in onze praktijk dient een ieder zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen; wij behouden ons het recht voor om personen die zich hier niet aan houden de toegang tot de praktijk te ontzeggen.

Op alle diensten van onze praktijk zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.