Praktijkinformatie

In dit onderdeel van onze website verstrekken wij u informatie die mogelijk voor u van belang kan zijn alvorens u onze praktijk zult bezoeken c.q. indien u in onze praktijk onder behandeling bent:

Wat vragen wij aan u?

Het is belangrijk dat u een behandelafspraak minstens 24 uur van tevoren afzegt. Dit kan zowel telefonisch, per e-mail als via het contactformulier op onze website. In de behandeltijd die voor u gereserveerd is, kan een andere patiënt behandeld worden. Een niet (op tijd) afgemelde afspraak kunnen we niet bij uw verzekering declareren en kan bij uzelf in rekening gebracht worden. U betaalt dan 75% van het bedrag van de gereserveerde tijd van de behandeling.

Neemt u bij de eerste afspraak een geldig legitimatiebewijs, uw meest recente zorgpas en (indien van toepassing) de verwijzing van uw huisarts of specialist mee. Neemt u bij elke behandeling een handdoek of een badlaken en uw afsprakenkaartje mee. Deze laatste krijgt u tijdens de eerste behandeling van ons. Bij het gebruik van de trainingsapparatuur in onze oefenzaal is een handdoek verplicht. Wij verzoeken u onze oefenzaal alleen met schoon schoeisel te betreden.

Als u contact wilt gaan opnemen met uw arts, overlegt u dit dan even met ons. Dan kunnen wij u eventueel een verslag meegeven over uw behandeling.

Wij adviseren u uw verzekeringsvoorwaarden vooraf aandachtig door te nemen wat betreft het aantal behandelingen fysiotherapie dat vergoed wordt door uw zorgverzekeraar.

Wanneer u de praktijk binnenkomt, kunt u plaatsnemen in de wachtkamer. Wij halen u op. Het is ons streven om uw behandeling op tijd te starten.

Wij verzoeken u ons van zoveel mogelijk informatie te voorzien die van belang kan zijn bij het oplossen c.q. verminderen van uw klachten en beperkingen. Stelt u ook gerust alle vragen die u heeft met betrekking hiertoe.

Wij verwachten van u een zo actief mogelijke bijdrage aan de behandelingen fysiotherapie. Tenzij dat natuurlijk naar redelijkheid niet van u kan worden verwacht. Probeert u onze adviezen, instructies en eventueel meegegeven huiswerkoefeningen op te volgen en uit te voeren. Wanneer u hier vragen over heeft of er bestaat bij u onduidelijkheid over, schroomt u dan niet om ons om verduidelijking te vragen.

Patiëntfolders

Wij hechten er belang aan dat u als patiënt de juiste voorlichting krijgt. Wij informeren en adviseren u daarom tijdens de behandelingen fysiotherapie zo volledig mogelijk over uw klachten en beperkingen en over de behandeling fysiotherapie en uw actieve deelname daarin.

In onze wachtkamer is tevens een ruime hoeveelheid patiëntfolders aanwezig. Deze patiëntfolders zijn speciaal geschreven voor patiënten fysiotherapie en geven duidelijke informatie over diverse aandoeningen, ziektebeelden en therapiemogelijkheden.

Openingstijden

Onze praktijk is op iedere werkdag geopend van 07:30 tot 18:30 uur. Op maandag en donderdag tevens van 18:30 tot 21:30 uur op afspraak.

Bereikbaarheid en toegankelijkheid van onze praktijk

Zowel onze praktijk als de oefenzaal zijn via een oprit bij de entree gemakkelijk toegankelijk voor minder validen.

Ook het trottoir vóór de praktijk en oefenzaal is vanaf de openbare weg via een oprit goed bereikbaar met rollator en per scootmobiel.

Trottoir en opritten worden bij sneeuwval sneeuwvrij gehouden.

Zowel aan de voorzijde en achterzijde, als aan de zijkant van de praktijk, is voldoende parkeergelegenheid aanwezig.

Direct vóór de praktijk bevindt zich een algemene invaliden parkeerplaats.

Vanaf Winkelcentrum Oostermeent aan de overzijde van de Bovenmaatweg is onze praktijk bereikbaar via een voetgangers- en fietstunnel die uitkomt op de Amstenrade. Deze straat ligt aan de zijkant van onze praktijk. Door van deze tunnel gebruik te maken, voorkomt u dat u de drukke Bovenmaatweg dient over te steken.

Ter hoogte van onze praktijk bevindt zich aan beide zijden van de Bovenmaatweg een bushalte.

Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie

Voor een fysiotherapiebehandeling is geen verwijsbrief van een arts meer nodig. U mag met uw klachten uiteraard eerst langs uw huisarts gaan, maar dit is niet noodzakelijk. Wanneer u zich direct bij de fysiotherapeut aanmeldt, zal deze u eerst screenen. Met een kort vraaggesprek en onderzoek wordt bekeken of u met uw klachten op het juiste adres bent.

Alleen voor een chronische indicatie en bij enkele zorgverzekeraars voor behandeling aan huis heeft u wel een verwijzing nodig.

Vergoeding door zorgverzekeraars

Fysiotherapie wordt voor het grootste deel vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het aantal door de verzekering te vergoeden behandelingen is afhankelijk van uw verzekeringsvoorwaarden. Wij adviseren u daarom uw verzekeringsvoorwaarden vooraf aandachtig door te nemen wat betreft het aantal behandelingen fysiotherapie dat vergoed wordt door uw zorgverzekeraar.

Bepaalde aandoeningen komen voor op een lijst die door de overheid is samengesteld. Op deze lijst staan een aantal ‘chronische aandoeningen’. Vanaf de 21e behandeling van deze specifiek benoemde aandoeningen zullen de kosten voor fysiotherapie worden vergoed uit de basisverzekering. De eerste 20 behandelingen komen voor rekening van de aanvullende verzekering of van de patiënt zelf. Behalve bij artrose heup/knie, COPD en Claudicatio behandelingen. Voor deze aandoeningen gelden extra aanvullende voorwaarden. De behandelingen fysiotherapie van deze aandoeningen worden nl. vanaf de eerste behandeling direct uit de basisverzekering vergoed. Een aantal aanvullende verzekeringen dekt in geval van een ‘chronische aandoening’ wel de eerste 20 behandelingen. Leest u dit goed na in uw verzekeringsvoorwaarden. Het is ook zo dat bij aandoeningen die zogenaamd ‘levenslang’ zijn, de eerste 20 behandelingen slechts eenmalig niet vergoed worden. Ook geldt dat wanneer die 20 behandelingen al betaald zijn bij overstappen van verzekeraar, deze niet opnieuw in rekening gebracht kunnen worden.

De behandelingen worden rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd, dit geldt alleen als wij een overeenkomst hebben met uw zorgverzekeraar (hiervoor gelden overeengekomen tarieven). Momenteel hebben wij overeenkomsten met alle zorgverzekeraars.

Behandelingen die niet voor vergoeding in aanmerking komen, worden bij uzelf in rekening gebracht. In dat geval ontvangt u een nota. Een overzicht van onze tarieven (de ‘standaardprijslijst’) hangt in de wachtkamer, is te vinden op onze website of is te bevragen bij uw fysiotherapeut.

Standaardprijslijst

Code Prestatiebeschrijving Prijs
1000Behandeling in praktijk€ 37,50
1001Behandeling aan huis patiënt€ 53,50
1002Behandeling in inrichting waar patiënt verblijft€ 46,50
1003Behandeling plus toeslag buiten reguliere werktijden€ 53,50
1400Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek€ 69,50
1401Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek aan huis patiënt€ 83,50
1402Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek in inrichting waar patiënt verblijft€ 77,50
1403Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek plus toeslag buiten reguliere werktijden€ 83,50
1850Screening€ 18,50
1853Screening plus toeslag buiten reguliere werktijden€ 33,50
1860Intake en onderzoek na screening€ 37,50
1863Intake en onderzoek na screening plus toeslag buiten reguliere werktijden€ 53,50
1864Screening en intake en onderzoek€ 53,50
1870Intake en onderzoek  na verwijzing€ 47,50
1871Intake en onderzoek  na verwijzing aan huis patiënt€ 68,50
1872Intake en onderzoek  na verwijzing in inrichting waar patiënt verblijft€ 60,50
1873Intake en onderzoek  na verwijzing plus toeslag buiten reguliere werktijden€ 69,50
1901Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten (op uurbasis)€ 79,50
1920Telefonische zitting€ 23,50

Afwezigheid fysiotherapeut

Bij afwezigheid van één van ons, bijvoorbeeld door vakantie, ziekte of bijscholing, laten wij ons vervangen door waarnemend fysiotherapeuten. Alvorens deze waarnemers de behandeling van ons overnemen, brengen wij hen op de hoogte van uw klachten, uw beperkingen, de behandeling van u tot nu toe en wat wij van hen verwachten tijdens de waarneming. Als uw fysiotherapeut onverwachts niet kan werken, nemen wij contact met u op om uw afspraak te verzetten. U bent natuurlijk vrij om ervoor te kiezen uw behandeling pas te vervolgen als uw fysiotherapeut weer aanwezig is.

Wachttijd

Vrijwel altijd kunnen wij binnen drie werkdagen na uw aanmelding in onze praktijk met uw behandeling starten.

Hygiëne, onderhoud en veiligheid

Als vanzelfsprekend hechten wij er in onze praktijk grote waarde aan de zaken op het gebied van hygiëne, onderhoud en veiligheid optimaal te hebben georganiseerd.

Onze praktijk beschikt over:

  1. een hygiëneprotocol;
  2. onderhoudscontracten m.b.t. de fysiotechnische apparatuur;
  3. onderhoudscontracten m.b.t. de CV/water- en elektravoorzieningen;
  4. een contract met een schoonmaakbedrijf, werkend via een in overleg opgesteld schoonmaakschema;
  5. een ongevallenregistratiesystematiek;
  6. een automatische externe defibrillator (AED);
  7. blusmiddelen;
  8. EHBO-voorzieningen;
  9. een noodplan en een vrij toegankelijke nooduitgang.

Patiëntervaringsonderzoek

Tijdens de periode dat u in onze praktijk onder behandeling bent of na afloop daarvan, kan aan u worden verzocht of u wilt deelnemen aan een patiëntervaringsonderzoek. Als vanzelfsprekend is dit geheel vrijblijvend.